Her er det noen tips til litteratur i forhold til tekstteori og hva vi tenker om denne delen av læreplanen.

Uthevinger fra læreplanen der tekst er relevant:
Kultur- og kommunikasjonsteori
Hovedområdet omfatter ulike sider ved kulturbegrepet og forholdet mellom kultur, samfunn og individ, subkulturer og normer. Kultur forstås som kontekst for kommunikasjon, både på situasjonsnivå og samfunnsnivå. Språk- og tekstvitenskapelige, litterære og estetiske teorier og metoder som redskap for tolkning, analyse og vurdering inngår i hovedområdet. Det dreier seg om hvordan historiske, sosiale og kulturelle forhold skaper forutsetninger for tekster og kommunikasjon, og hvordan tekster og kommunikasjon samtidig bidrar til å skape, opprettholde eller utfordre disse forholdene.

Tekst
Hovedområdet omfatter samtidstekster knyttet til ulike kulturers tenkemåter og handlingsmønstre. Tekstbegrepet forstås som vidt og mangfoldig. Det omfatter muntlige og skriftlige verbaltekster, men også sammensatte tekster som inkluderer ikke-verbale uttrykksformer som bilde, musikk og grafikk.


Kommunikasjon
Hovedområdet dreier seg om muntlige, skriftlige og ikke-verbale kommunikasjonsprosesser med vekt på samhandling mellom individer, og i og mellom grupper og organisasjoner. Det omfatter kommunikasjonsmønstre i ulike nasjonale eller kulturelle fellesskap, og hva som skjer når deltakere fra ulike fellesskap kommuniserer med hverandre. I hovedområdet inngår også hvordan forskjellige medier er med på å skape muligheter og begrensninger for samhandling.


Kompetansemål:
Tekst
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• drøfte sammenhengen mellom tekst og samfunn med utgangspunkt i samtidstekster fra forskjellige deler av verden
• analysere teksters kommunikative funksjoner
• skape egne tekster tilpasset ulike kommunikasjonssituasjoner
• vurdere egne og andres tekster ved hjelp av teorier om språk og tekst
Kommunikasjon:
• gjøre rede for hvordan ulike medier skaper ulike forutsetninger for kommunikasjon

Disposisjon for tekstdelen til NDLA:
  • Generelt om å arbeide med tekster, og hva som ligger i tekstbegrepet
  • Teksters kommunkative funksjoner (språkfunksjoner, språkhandlinger, retorikk)
  • Tekst og samfunn (om kontekst, diskurs, nykritikk og historisme)
  • Estetisk teori (om kunstbegrepet, tradisjon/det moderne/det postmoderne, kvalitet)
  • Samtidstekster (om sakprosa, skjønnlitteratur, blogger, nettsamfunn, bilder, musikk, foto, tegneserier, film)

Forslag til teori:

1. Arbeid med tekster:
Dette kapitlet blir et innføringskapittel for å arbeide med tekster i faget. Her vil gå noe mer inn i dybden på hva tekstbegrepet er, og problematisere ulike måter å lage sjangre på.
Bøkene Tekst i tale og skrift (Askeland m.fl.) og tekst.no (Scwebs og Otnes) har innledende kapitler om hva en tekst er og hvordan vi kan dele inn en tekst på ulike måter. Sjekk særlig de første kapitlene i Tekst i tale og skrift. tekst.no tar videre for en rekke ulike teksttyper, alt fra film til hypertekst og hvordan disse er bygget opp. Tekst i tale og skrift tar også for seg ulike måter vi kan lage sjangre på. I boka Sammensatte tekster (Liestøl m.fl.) finnes det også en del bra teori om selvsagt sammensatte tekster som kan være fint å bruke. De lærer jo om dette i norskfaget, men det blir sjelden tid til å gå nok i dybden når man gjør filmananalyser osv.

2. Teksters kommunikative funksjoner:
Denne delen skal dekke målet under tekstdelen om at "elevene skal analysere teksters kommunikative funksjoner". For å gjøre det tenker vi at elevene må kunne en del om språkfunksjoner, språkhandlinger og retorikk. Vi tolker "teksters kommunikative funksjoner" ganske vidt slik at denne delen delvis blir en innføring i pragmatikk. Vi tenker at kommunikative funksjoner ikke bare er språkfunksjoner, men også altså språkhandlinger og noe retorikk. Svennevig skriver om språkfunksjoner og språkhandlinger i kap. 1 og 2 i boka Språklig samhandling (sjekk ny utgave av boka - den er bedre enn den gamle!). I tillegg er det jo også her verdt å nevne Roman Jakobsons 6 språkfunksjoner. Her kan man også finne noe teori om retorikk. Eli Glomnes skriver også bra om forholdet mellom språk og virkelighet i boka Alt jeg kan si. Her er hun også inne på både språkfunksjoner og språkhandlinger.

3. Tekst og kontekst
Kommer tilbake til dette, men sjekk kap. 5 i Jan Svennevigs Språklig samhandling - det heter tekst og kontekst og kan brukes i denne delen. Her vil man også kunne bruke tekstteorien fra kap. 2 om kommunikative funksjoner.

4. Estetisk teori
Kommer tilbake til dette.

5. Samtidstekster (medier i dag)
Denne delen skal dekke kompetansemålet "gjøre rede for hvordan ulike medier skaper ulike forutsetninger for kommunikasjon". Dette er kanskje ikke primært et tekstmål, men begrepet "ulike medier" er vidt og vil omfatte en rekke ulike teksttyper. Jeg tenker at dette skal bli et kapittel om hvordan vi kommuniserer gjennom dagens medier, alt fra nettaviser, blogger, nettsamfunn, filmer, foto, musikk osv. Her må elevene bruke sin tekstkompetanse for å kunne gjøre greie for hvordan de ulike mediene nettopp skaper ulike forutsetninger for kommunikasjon. I tillegg må vi trekke inn det kulturelle perspektivet, både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Jeg har tagget en del artikler om sosial web, Facebook, Twitter osv. på delicious, så her er det bare å søke etter disse ordene. En start kan jo være å be elevene analysere sine medievaner, sin Facebookprofil, hvordan de bruker ulike medier til å kommunisere på ulike måter.

Jan Svennevig har laget denne listen til forslag om bøker om kommunikasjon: Bøker om kommunikasjon

1. Dahl, Øyvind: Møter mellom mennesker: Interkulturell kommunikasjon. Gyldendal akademisk, 2001.
2. Berkaak, Odd Are og Frønes, Ivar: Tegn, tekst og samfunn. Abstrakt forlag 2005.
3. Tønnesson, Johan (red.): Den flerstemmige sakprosaen: nye tekstanalyser. Fagbokforlaget 2002.
4. Tønnesson, Johan: Hva er sakprosa? Oslo: Universitetsforlaget 2008.
5. Svennevig, Jan: Språklig samhandling. Innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse. Cappelen 2001.
6. Svennevig, Jan m.fl.: Tilnærminger til tekst. Modeller for språklig tekstanalyse. Cappelen akademisk 1996.
7. Asmuss, Birte og Steensig, Jakob (red.): Samtalen på arbejde: konversationsanalyse og kompetenceudvikling. Samfundslitteratur 2003.
8. Hasund, Ingrid Kristine: Ungdomsspråk. Fagbokforlaget 2006
9. Kjeldsen, Jens: Retorikk i vår tid. Innføring i moderne retorisk teori. Spartacus 2006.
10. Johannesson, Kurt: Ta ordet: ti øvelser i praktisk retorikk. Aschehoug 2003.
11. Handagard, Ingvild: God i muntlig? Fortellerteknikk, retorikk og fremføringskunnskap. Høyskoleforlaget 2005.
12. Glomnes, Eli: Alt jeg kan si. Språk, virkelighet og subjektets stemme. Cappelen 2005.
13. Hågvar, Yngve: Å forstå avisa. Fagbokforlaget 2007.
14. Engebretsen, Martin: Digitale diskurser. Nettavisen som kommunikativ flerbruksarena. Kristiansand: Høyskoleforlaget 2007.
15. Løvland, Anne: På mange måtar. Samansette tekstar i skolen. Fagbokforlaget, 2007.